top of page
dutch-government.jpeg

Governance

Dutch Green Capital Partners is in eigendom van het

senior management.

Integriteit

Dutch Green Capital Partners heeft haar integriteitsbeleid vastgelegd in een Interne Gedragscode.
Wij houden ons aan de wet, nationale regelgeving en interne beleidsregels. We zijn onafhankelijk en objectief en we handelen integer en transparant. Belangenverstrengelingen tussen onze verschillende ondernemingen managen we fair. We bespreken regelmatig mogelijke integriteitsrisico's en evalueren jaarlijks onze procedures. We zijn zorgvuldig in onze bedrijfsvoering, weloverwogen in onze aanpak en we dragen goede zorg voor het vermogen van onze investeerders. 

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid draagt bij aan een gezonde en effectieve risicobeheersing en zet niet aan tot het nemen van onnodige of onaanvaardbare risico's voor ons of voor onze investeerders. Daarnaast zorgt het er voor dat onze medewerkers zich richten op de lange termijn belangen van alle stakeholders, het vermijden van excessieve risico's op het gebied van duurzaamheid en het beheersen van risico's. Variabele beloningen zijn gebaseerd op de prestaties van de betrokken medeweker, het betreffende bedrijfsonderdeel en de resultaten van de onderneming als geheel. Bij de behoordeling van de persoonlijke prestaties worden zowel financiële als niet-financiële criteria gehanteerd. Duurzaamheidsaspecten maken hier geen deel van uit.  

Sustainability related disclosures

Wij zijn ervan overtuigd dat de markt voor betaalbare huurwoningen onlosmakelijk verbonden is met doelstellingen op het gebied van ESG (Environmental, Social, Governance). Dutch Green Capital Partners is daarom specifiek gericht op Impact Investing en het actief vorm geven aan een betere wereld. Wij geloven dat het investeren in duurzame, circulaire en betaalbare huurwoningen bij uitstek een significante en positieve impact heeft op onze maatschappij en ons milieu. Al onze inspanningen zijn hierop gericht. Wij rapporteren over onze duurzaamheidsprestaties in onze Sustainability Related Disclosures in overeenstemming met de richtlijnen van de SFDR.  

bottom of page